ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF), és csak akkor vásároljon az Annás kertje webáruházban, ha teljesen egyetért az abban foglaltakkal! Az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a webáruházban való vásárlás előfeltétele. Megrendelésének elküldésével, valamint a megrendelés Annás kertje webáruház általi visszaigazolásával Ön az Annás kertje webáruház vásárlója lesz.

Az Eladó fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

 

1 Eladó adatai

Webáruház neve: Annás kertje

Üzemeltető: Szöllősi Anna egyéni vállalkozó

Székhely: 2091 Etyek, Gesztenyés út 2.

Levelezési cím: 2091 Etyek, Gesztenyés út 2.

E-mail: annas@annas.hu

Telefon: +36 70 617 7614

Adószám: 67529470-1-27

Nyilvántartási szám: 50367179

Bankszámlaszám belföldi utalás esetén: OTP Bank, 11773119-11997074

Bankszámlaszám külföldről indított utalás esetén: OTP Bank, IBAN: HU19 11773119 11997074 0000 0000

Kapcsolattartó: Szöllősi Anna

E-mail: annas@annas.hu

Nyitva tartás: online

Ügyintézés: munkanapokon 9 és 15 óra között

 

2 Általános tudnivalók

Az Annás kertje webáruházban megvásárolt minden termék esetében az Annás kertje webáruház üzemeltetője az eladó.

Az Annás kertje webáruházban szabadon lehet böngészni és a vásárlás sem regisztrációhoz kötött. A vásárlás, és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Vevő a megrendelés jóváhagyásával és elküldésével elfogadja jelen szerződési feltételeket, és magára nézve azt kötelező érvényűnek ismeri el.

Az Annás kertje webáruház az interneten keresztül, elektronikus úton értékesíti termékeit a kiskereskedelmi forgalomban.

A termékek az Annás kertje webáruház internetes felületén, a http://soldigo.com/annas-kertje internetes címen elérhető webáruházban tekinthetők és vásárolhatók meg.

Amennyiben a Vevő bármely személyes vagy technikai okból kifolyólag nem kívánja vagy nem tudja rendelését az internetes felületen keresztül elküldeni, a megadott e-mail címen kérheti az Eladó kapcsolattartójának segítségét a megrendelés e-mailben történő elküldéséhez.

Az Eladó kapcsolattartója rövid szöveges üzeneteket (SMS) nem fogad, és azokra nem reagál.

Az online felületen keresztül történő vásárlással a Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és az elektronikus vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a saját számítógépe biztonságos használatáról, valamint az azon tárolt adatok védelméről.

A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formátumban, ráutaló magatartás alapján kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza.

3 Felelősség

Eladó felelőssége

A Vevőnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a webáruház korlátlan rendelkezésre állásáért. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Az Eladó nem vállal felelősséget abban az esetben, amennyiben elháríthatatlan akadály (pl. áramszünet, földrengés stb.) miatt nem képes vállat kötelezettségét teljesíteni.

Az Eladó nem vállal felelősséget a szállítási határidőkre vonatkozóan, de minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést a lehető legrövidebb időn belül eljuttassa a Vevőhöz.

Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal azon weboldalak tartalmáért, amelyeket linkeken keresztül a webáruház oldalairól el lehet érni.

Az Eladó nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be.

* Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.

* Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, amely megakadályozza az Annás kertje webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

* Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami az Annás kertje webáruházhoz való csatlakozás miatt a Vevőnél következett be.

Az Eladó nem felelős semmilyen vélt vagy valós jövedelem, vagy haszon kieséséért, amely az Annás kertje webáruházban való vásárlás bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.

Az Eladó nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Vevő a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan, esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi. Vevő felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával az Eladónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

Az Eladó nem vállal felelősséget az elírási hibákért, a webáruházban feltűntetett információk helyességéért, valóságtartalmáért, különös tekintettel a téves ármegjelölésre.

A webáruházban látható képek színe eltérhet a termék valós színétől, mivel a monitorok a beállításuktól függően jelenítik meg a színeket. Az eltérésekért az Eladó felelősséget nem vállal.

Az Eladó fenntartja magának a jogot a webáruház részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

Az Eladó kizár minden felelősséget a webáruház használói által tanúsított magatartásért, a Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

Vevő felelőssége

Vevő kijelenti, hogy az internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható.

Vevő felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházba való bejelentkezéshez szükséges adatokra. Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

Vevő köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat Vevő viseli.

Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.

Az Eladó tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg a Vevő a megrendelés ellenértékét teljes mértékben meg nem fizeti.

A Vevő a webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Szerződésszegés

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek következtében a szerződés célja nem valósul meg. Objektív szerződésszegés, amikor elháríthatatlan ok folytán nem kerül sor a teljesítésre, ebben az esetben az Eladó és a Vevő egyaránt mentesül a felelősség alól. Szubjektív szerződésszegést állapíthatunk meg, amikor a szerződésszegés az egyik fél hibás magatartására vezethető vissza. Ebben az esetben a szerződésszegést okozó fél a felelős a kialakult helyzetért.

4 Szerzői jogok

A webáruház teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a webáruház grafikai megjelenése és grafikai elemei, a webáruházban megvásárolható termékek neve, képe, márkája, valamint egyéb elemek és megnevezések csak a webáruházban történő vásárlás céljára szolgálnak.

Minden egyéb felhasználás az Eladó írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokban történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

Tilos továbbá az Eladótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. Az Eladó a megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogát fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti.

A szerzői jog megsértésének következményei

Jogainak megsértése esetén a szerző a jogsértővel szemben - az eset körülményeihez képest - a következő polgári jogi igényeket támaszthatja.

Követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását.

Követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől.

Követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak.

Követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról.

Követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését.

Követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

5 Adatvédelem

A http://soldigo.com/annas-kertje üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Adatkezelő

Az adatok kezelője Szöllősi Anna, székhelye 2091 Etyek, gesztenyés út 2.

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A http://soldigo.com/annas-kertje üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A regisztráció, illetve a kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval, illetve kapcsolatfelvétellel kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő férhet hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az adatszolgáltatás önkéntes

A Vevő természetesen bármikor kérheti adatainak törlését az adatbázisból, amelynek kézhezvételekor az adatkezelő (azaz Eladó) haladéktalanul törli a kért adatokat az adatbázisából. Az adatok törlését kérni lehet e-mailben a vevőszolgálatunknál.

Kapcsolattartás

A Vevő a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy az Eladó őt elektronikus vagy hagyományos postai úton, statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Vevőre nézve semmilyen negatív következménnyel.

Adatvédelmi nyilatkozat

Aki a webáruházban vásárol, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Az Annás kertje (azaz Szöllősi Anna) jelen adatvédelmi nyilatkozattal kötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelelve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Az Annás kertje (azaz Szöllősi Anna) a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Rendszerünk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, és azok előírásait maradéktalanul betartjuk, különös tekintettel az alábbiakra:

* a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

* az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény

* az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

* az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény

Az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor visszavonható.

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

Az Annás kertje a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és semmilyen körülmények között nem teszi más, harmadik fél számára hozzáférhetővé.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 41

Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410

Weboldal: http://naih.hu

6 Regisztráció

Az Annás kertje Webáruházban történő vásárlás megkezdéséhez és lebonyolításához nem szükséges regisztráció csak bizonyos személyes adatok megadása (név, cím, telefonszám, e-mail cím).

7 Termékinformáció

A Vevő a megvásárolható áruk jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról tudhatja meg.

A termékekről megjelenő képek a tényleges árut ábrázolják, (kivéve a kötött vagy horgolt holmik mintáinál, ahol a fotók az alapmodellt ábrázolják). A termékekről készült fotók színei és a monitoron megjelenő színek eltérhetnek a termék valós színétől a monitorok eltérő színbeállítása miatt. A termékek és technikai paramétereik előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A műszaki változás joga fenntartva. Fontos, hogy a termék megrendelése előtt olvassa el a Kezelési útmutató című menüpontot!

A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza a mindenkor hatályos ÁFA összegét és a közterheket is. A feltüntetett árak forintban értendők, nem tartalmazzák a szállítási költségeket. Ezek a költségek a megrendelés véglegesítése előtt a Vevő számára láthatóak lesznek.

A konkrét vevői megrendelés visszaigazolásán szereplő termékárak az Eladó részéről közvetlen árajánlati tételnek minősülnek, amelyet a Vevő nem köteles elfogadni. Az Eladó közvetlen árajánlatára vonatkozóan a Vevő hallgatása az árajánlat elfogadásának minősül.

Az Annás kertje webáruház rendszere által automatikusan kiküldött megrendelés visszaigazolás nem azonos az Eladó megrendelés visszaigazolásával, csupán a Vevő tájékoztatására szolgál, hogy a webáruház rögzítette a megrendelést.

8 A vásárlás menete

Az Annás kertje webáruházban a vásárlás megkezdéséhez és lebonyolításához nem szükséges regisztráció, csak bizonyos személyes adatok megadása (név, cím, telefonszám, e-mail cím).

A megrendelés elküldésekor a Vevő automatikus e-mail értesítőt kap a webáruháztól a rendelés részleteivel, majd két munkanapon belül küldünk egy részletes e-mailt a Vevő által a vásárláskor megadott e-mailcímre, amelyben Vevőnek megírjuk a szállítási díjat, a rendelés végösszegét és a számlaszámot, ahová a Vevőnek ezt az összeget át kell utalnia.

A webáruházban banki előre utalás útján lehet a termékeket megvásárolni, a vételár bankszámlánkra beérkezését illetve a befizetés megtörténtéről szóló igazolás beérkezését követően két munkanapon belül postára adjuk a rendelést.

A csomagokat a Foxpost futárcéggel szállíttatjuk, a küldemények súlyától, méretétől függő díjszabás szerint. A pontos szállítási költséget a visszaigazoló e-mailben írjuk meg. Lehetőség van MPL szállításra is, ennek árát szintén a visszaigazoló e-mailben közöljük.

Eladó a vásárlásról számlát állít ki, amely minden esetben az áru átadásával egyidejűleg kerül átadásra a Vevő részére.

9 Elállási jog

Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglaltak az irányadók.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Vevő).

A Vevő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.

A Vevő a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Vevő kizárólag sérülésmentes termék visszaszolgáltatása esetén jogosult az elállási jog gyakorlására.

Amennyiben a termékről a csomagolás felbontása során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. Utólagos tartalomhiányért, esetleges sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Eladó és a Vevő eltérő megállapodása hiányában Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Természeténél fogva nem szolgáltatható az a termék, amely a visszaküldést követően ismételten már nem értékesíthető más vásárló részére. Ennek oka lehet többek között a rendeltetésszerű használatbavétel által okozott, visszafordíthatatlan változás is.

Ha Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a következő címre: Szöllősi Anna, 2091 Etyek, Gesztenyés út 2., vagy e-mailben az annas@annas.hu címre.

Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Ha a Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vevő köteles számunkra terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vevő viseli. Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

10 Visszaküldés
A termékek visszaküldése kizárólag postai vagy más futár szolgáltatói úton lehetséges. A visszaküldés költsége a Vevőt terheli, kivéve, ha a kiküldött termék nem egyezik meg a megrendelt termékkel. Amennyiben a kézhez vett termék nem egyezik meg a megrendelt, illetve a honlapon feltüntetett termékkel, a visszaküldés költségét visszatérítjük a Vevőnek. Ebben az esetben Eladó garantálja a rendelésnek megfelelő termék kiküldését, és átvállalja a szállítási költséget.
A termék visszaküldéséhez és az ár visszatérítéséhez vegye fel velünk a kapcsolatot írásban az annas@annas.hu e-mail címen.

11 Hibás teljesítés
Amennyiben a Vevő nem azt a terméket kapta meg, amelyet megrendelt, vagy bizonyítottan hibás a termék, úgy kérjük, ezt e-mailben haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunknál. A hibás árut minden esetben díjmentesen kicseréljük. Hibás teljesítés esetén a Vevő elállhat a vásárlástól vagy kérheti a hibás termék cseréjét. A hibás termék cseréje estén a termék visszaszállítását – a vevővel való egyeztetés után – Eladó szervezi, illetve ő állja az azzal kapcsolatos költségeket.
Amennyiben elérhető a termék, a kicserélt árut a hibás tétel visszaérkezését követő 3 munkanapon belül postázzuk. Amennyiben nincs raktáron a termék, úgy a Vevő határozhat arról, hogy fenntartja-e a megrendelését. Amennyiben a Vevő eláll a vásárlástól, a visszaküldött termék árát visszautaljuk, ha egyéb termék nem szerepelt a kosarában, akkor a szállítási díjat is visszautaljuk. A raktárkészlet alakulása az aznapi rendelések feldolgozása után történik. Vannak termékek, amelyek nem utánrendelhetők, nem pótolhatók.
Hibás termék esetében a megvásárolt terméket csak abban az esetben cseréljük ki, ha azok bizonyítottan hibásak.

12 Szavatosság, garancia

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Használt termékek esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

A Felhasználó – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az előző pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az előző pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Garancia

Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk. Amennyiben a termék ezalatt erőteljesen kifakul, a terméket visszacseréljük. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra. A termékek kezelési útmutatójában részletesen ismertettük a termékek mosásának, tárolásának ajánlott módját, amivel a termék erőteljes kifakulása elkerülhető. A termékek színének enyhe változása természetes, erre a garancia nem vonatkozik.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő.

Név: Szöllősi Anna

Levelezési cím: 2091 Etyek, Gesztenyés út 2.

E-mail cím: annas@annas.hu

Az írásban beérkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszoljuk. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokáról tájékoztatjuk a Vevőt.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Faxszám: +36 1 210 4677

Illetékes Területi Főfelügyelőség:
http://www.nfh.hu

 

Köszönjük, hogy az Annás kertje webáruházat választotta! Kellemes vásárlást kívánunk!

Annás kertje, ahol a színek teremnek

A kosár tartalma
Empty cart icon
A kosarad üres
Részösszeg: HUF
A szállítási díj és a kedvezményes kód a rendelési űrlapnál lesz kiszámítva
Rendelés leadása
Válassz nyelvet
Adatvédelmi tájékoztató Általános szerződési feltételek Pénzvisszatérítési eljárás